W naszej Poradni działa
Zespół Interdyscyplinarny na rzecz rodziny

Prowadzony jest przez zespół specjalistów.


Głównym koordynatorem działającym w poradni  jest Ewa Cierlik


Spotkania przedstawicieli zespołu odbywają się według potrzeb społecznych.


Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


Instytucje z którymi współpracujemy to:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie
  • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
  • Powiatowa Komenda Policji w Pińczowie
  • Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Pińczowie

Oraz inne instytucje i placówki oświatowe z terenu Powiatu Pińczowskiego.

 

Zadania zespołów interdyscyplinarnych

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.


Zespół dyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.