Procedura funkcjonowania

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie

w trakcie epidemii COVID-19

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Celem wdrażanych procedur jest:

 • Zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i pacjentów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pińczowie.
 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie poradni w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 • Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne zapobiegające szerzeniu się zakażeń.

 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom poradni.

 • Zadania i procesy wymagające ścisłej interakcji podlegają modyfikacji, aby fizyczna odległość pomiędzy pracownikami gwarantowała zachowanie bezpieczeństwa pracy tj. minimum -2 m.
 • W razie konieczności w poradni prowadzona może zostać praca zmianowa w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie poradni.
 • Wprowadza się zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. pomieszczenia socjalnego co umożliwi zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.
 • Pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji rąk.
 • Pracownikom poradni zaleca się:

Przed rozpoczęciem pracy należy umyć ręce wodą zmydłem.

Nosić osłonę na nosa i usta, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników wynoszącą -2metry.

Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce lubdezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł , klamki czy biurka.

Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 • Pomieszczenia poradni są wietrzone w miarę możliwości kilka razy dziennie.
 • Spotkania i narady pracowników ograniczone zostają do niezbędnego minimum, a jeśli są niezbędne to odbywają się z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m).
 • Celem ograniczenia kontaktów między pracownikami zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji telefonów, poczty elektronicznej itp.
 • Pracownicy poradni przeszkoleni zostali z zakresu postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia u pracownika/klienta.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów ze strony układu oddechowego nie powinni oni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ lub PSSE w Pińczowie/ Busku Z., a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia.

 

II. Zmiany w organizacji pracy poradni.

 • Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w przeddzień umówionej wizyty zał 1).
 • Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne - zgodnie z analizą specjalistów poradni.
 • Wszystkie dokumenty nadal prosimy dostarczać pocztą tradycyjną lub pozostawiać w skrzynce podawczej przed wejściem do poradni.
 • Konsultacji nadal udzielamy telefonicznie lub mailowo.
 • Nie przyjmujemy nie umówionych klientów.
 • Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.
 • W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o  warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19.
 • Niewyrażenie zgody ( na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 • Przy wejściu przez wyznaczonego pracownika prowadzony jest pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym.
 • Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 • Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk).
 • Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 • Rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe.
 • Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami prowadzony jest telefonicznie lub online.
 • Przyjęcie poprzedzone jest przeprowadzeniem telefonicznego wywiadu epidemiologicznego.
 • Zapewnia się taką organizację pracy by uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych dzieci. Ustala się rozdział czasowy w przyjmowaniu dzieci na badania.
 • Obecność na terenie poradni przebiega według zasad:

Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do poradni i przy wejściu przekazuje je pracownikowi (rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku poradni);

Dziecko wyposażone jest w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka/ przyłbica);

Ze środków ochrony osobistej korzysta również specjalista (rękawiczki, maseczka/ przyłbica);

Badanie odbywa się w wyznaczonym gabinecie, który wcześniej został odpowiednio przygotowany pod względem sanitarnym;

Badany – badający zachowują bezpieczną odległość minimum 2m;

W wyznaczonym gabinecie przeprowadza się jedno badanie w ciągu dnia;

Po zakończeniu badania informuje się rodzica/opiekuna telefonicznie o możliwości odebrania dziecka oraz o wstępnych wynikach diagnozy;

Przed opuszczeniem poradni zabezpiecza się używane przez dziecko środki ochrony osobistej.

 • Wszelkie inne sprawy dotyczące diagnozy oraz wydania dokumentu ustala się z rodzicem/opiekunem telefonicznie lub mailowo.
 • Dokumenty wysyła się pocztą w trybie określonym stałą procedurą.
 • Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/klientami.

 

III. Przestrzeganie zasad higieny i wdrożenie reżimu sanitarnego w poradni.

 • Dzieci do poradni są przyprowadzane /odbierane przez osoby zdrowe.
 • Do poradni może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych    sugerujących chorobę zakaźną.
 • Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzić dziecka do poradni.
 • Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Przed wejściem do budynku zorganizowane jest stanowisko do dezynfekcji rąk wyposażone w środki dezynfekcyjne, instrukcję dotyczącą dezynfekcji rąk oraz informację o obowiązku dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby dorosłe (pracowników i klientów) wchodzące do poradni.
 • Pracownicy i klienci poradni zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego wynoszącego 2m oraz zakrywania ust i nosa.
 • Procesy sprzątania pomieszczeń poradni w tym pomieszczenia sanitarnohigieniczne przeprowadzane są wg ustalonych harmonogramów.
 • Po zakończeniu badania dokonuje się szczegółowej dezynfekcji gabinetu oraz wykorzystywanych narzędzi i przyborów.
 • Procesy sprzątania są monitorowane.
 • W obiekcie przeprowadzana jest, kilka razy dziennie i w razie potrzeby, bieżąca dezynfekcja blatów, stołów, klamek, klawiatury, telefonów, włączników światła i innych powierzchni i elementów wyposażenia często używanego jak również pomieszczeń sanitarnohigienicznych.
 • Pomieszczenia wietrzone są kilka razy dziennie.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, w widocznym miejscu, umieszczone są instrukcje mycia rąk, instrukcje dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 • Z gabinetów poradni usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do badań wykorzystuje się przedmioty należy je dokładnie po każdym badaniu umyć wodą z mydłem lub dezynfekować.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do poradni i z poradni niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 

IV. Działanie Zespołu Orzekającego.

 • Posiedzenia Zespołu orzekającego odbywają się w ustalone dni (co drugi czwartek) w sposób zdalny – udział lekarza orzecznika online.
 • Po posiedzeniu ZO lekarz podpisuje stosowną dokumentację w Poradni w wyznaczonym do tego gabinecie bez kontaktu z Pracownikami Poradni lub w inny sposób, tak aby w maksymalny możliwy sposób ograniczyć kontakt z pracownikami Poradni.
 • Na terenie Poradni lekarz przebywa w maseczce ochronnej i jednorazowych rękawiczkach.

 

V. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia u pracownika/klienta zakażenia koronawirusem.

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gorączka) osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren poradni. Powinna zostać poinformowana o konieczności kontaktu telefonicznego z lekarzem POZ lub PSSE.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika/klienta przebywającego w poradni niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować osobę poprzez umieszczenie w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych poleceń. Gdy sytuacja dotyczy dziecka niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odbioru dziecka z poradni.
 • Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał podejrzany o zakażenie pracownik/klient, jak również wykazu osób z którymi miał kontakt.
 • Pomieszczenia poradni poddane są sprzątaniu, zgodnie z procedurami oraz dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru w którym przebywała osoba podejrzana o zachorowanie i powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

Procedury uzgodniono z Radą Pedagogiczną Poradni.

Pińczów, 04.05.2020r.