Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pińczowie jest kierowana przez:

panią dyrektor Martę Stępień
Z-ca dyrektora Bożena Strączek
(funkcja społeczna)

Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę:

Anna Cieplińska – psycholog / logopeda
Ewa  Cierlik  - pedagog / oligofrenopedagog
Izabela Janiszewska -  pedagog / oligofrenopedagog
Anna Kaleta – psycholog
Marta Stępień – pedagog  / oligofrenopedagog / doradca zawodowy
Bożena Strączek – pedagog / oligofrenopedagog / logopeda
Grażyna Jastrzębska  - lekarz medycyny